Our Instructors

Why Should You Join?

Shihan Ken Neu - Owner/Instructor

X

Shihan Ken Neu - Owner/Instructor

Classes: Junior, Teen/Adult, Komodo, Doshi Kai
-6th Degree Shorin ryu

-6th Degree Goju Ryu

-3rd Degree Kobudo

-Teen/Adult, Junior Instructor

-Dojo Owner/Director

Shidoin Matt Hand

X

Shidoin Matt Hand

Classes: Adult
-1st Degree* Black Belt Shorin Ryu (*Ho)

-1st Degree* Black Belt Goju Ryu (*Ho)

Renshi Jay Burnham

X

Renshi Jay Burnham

-3rd Degree Shorin Ryu

-4th Degree Goju Ryu

-1st Degree Kempo

-Junior Instructor

Waka Renshi Stephanie Burnham

X

Waka Renshi Stephanie Burnham

Classes: Kobudo
-3rd Degree Shorin Ryu

-4th Degree Goju Ryu

-3rd Degree Kobudo

-Kubudo Program Director

Waka Shihan Mike Pagliuca

X

Waka Shihan Mike Pagliuca

Classes: Teen/adult
-5th Degree Shorin ryu

-5th Degree*Goju Ryu (*Ho)

-Teen/Adult Instructor

Waka Shihan Marge Pagliuca

X

Waka Shihan Marge Pagliuca

Classes: Grasshopper
-5th Degree Shorin ryu

-5th Degree Goju Ryu

-2nd Degree Kobudo

-Grasshopper Instructor

-Office Assistant