Our Instructors

Why Should You Join?

Shihan Ken Neu - Owner/Instructor

X

Shihan Ken Neu - Owner/Instructor

Classes: Junior, Teen/Adult, Komodo, Doshi Kai
-5th Degree Shorin ryu

-5th Degree Goju Ryu

-2nd Degree Kobudo

-Teen/Adult, Junior Instructor

-Dojo Owner/Director

Shidoin Matt Hand

X

Shidoin Matt Hand

Classes: Adult
-1st Degree* Black Belt Shorin Ryu (*Ho)

-1st Degree* Black Belt Goju Ryu (*Ho)

Sensei Jay Burnham

X

Sensei Jay Burnham

-2nd Degree Shorin Ryu

-2nd Degree Goju Ryu

-1st Degree Kempo

-Junior Instructor

Sempai Dai Stephanie Burnham

X

Sempai Dai Stephanie Burnham

Classes: Kobudo
-2nd Degree Shorin Ryu

-2nd Degree Goju Ryu

-1st Degree Kobudo

-Kubudo Instructor

Renshi Mike Pagliuca

X

Renshi Mike Pagliuca

Classes: Teen/adult
-5th Degree Shorin ryu

-5th Degree*Goju Ryu (*Ho)

-Teen/Adult Instructor

Renshi Marge Pagliuca

X

Renshi Marge Pagliuca

Classes: Grasshopper
-5th Degree Shorin ryu

-5th Degree Goju Ryu

-2nd Degree Kobudo

-Grasshopper Instructor

-Office Assistant

Sempai Corey Carter

X

Sempai Corey Carter

Classes: Juniors, Grasshopper, Komodo
-1st Degree* Shorin Ryu (Ho)

-1st Degree Goju Ryu

-Grasshopper/Komodo Instructor

-Junior Instructor

Sensei Dave Angus

X

Sensei Dave Angus

Classes: Kobudo
-1st Degree* Shorin Ryu

-1st Degree Goju Ryu

-1st Degree Kobudo

-Kobudo Instructor

Dan Sidlik

X

Dan Sidlik

-Black Belts in Shorin Ryu, Goju ryu, Uechi ryu, Kobudo

-Kobudo Instructor